Creativity and Marketing Program (CMP) for Digital Print Service Provider

Creativity and Marketing Program (CMP)
for Digital Print Service Provider

โปรแกรมความคิดสร้างสรรค์และการตลาด
สำหรับศูนย์บริการงานพิมพ์ดิจิทัล (DPSP)

โปรแกรมความคิดสร้างสรรค์ และการตลาด (CMP)
เป็นระบบงานบริการได้รับการออกแบบเฉพาะสำหรับ
ศูนย์บริการงานพิมพ์ดิจิทัล (DPSP) ที่จะช่วยให้การผลิต
มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจ
ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

ความหลากหลายของข้อมูล และการบริการ CMP

จะช่วยกระตุ้นธุรกิจ และการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 

 

บริการ CMP ช่วยปลดล็อคศักยภาพ และเป็นส่วนสำคัญ

ในการช่วยให้ธุรกิจของคุณขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จมากขึ้น 

จากการลงทุนของคุณ

 

 

บริการ CMP ช่วยคิด และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการงานพิมพ์ดิจิทัล ให้เป็นที่ยอมรับของลูกคากลุ่มเป้าหมาย หรือผู้บริโภคทั่วไป

Operations (การดำเนินงาน)

เราจะเข้าไปพูดคุย เพื่อดูข้อมูลเครื่องมือ และโอกาสในการฝึกอบรม ที่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือของคุณ และใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ
คุณจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการบูรณาการการดำเนินงาน และขั้นตอนการทำงานของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ่งพิมพ์ดิจิทัลของคุณ ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และมีความยินดีที่จะใช้บริการ พร้อมที่จะกลับมาใช้ซ้ำ และบอกต่อ

Creativity (ความคิดสร้างสรรค์)

โปรแกรมความคิดสร้างสรรค์ และการตลาด (CMP) ให้คำแนะนำการปฏิบัติในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหางานเตรียมพิมพ์ที่ทำงานร่วมกับการผลิตดิจิทัลของคุณ เพื่อเพิ่มมูลค่า และบรรลุความสำเร็จทางธุรกิจ:

 • ฝึกอบรม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานเตรียมพิมพ์ โดยยึดแนวคิด 5P
  ซึ่งประกอบด้วย Prepare, Preview, Preflight, Package และ PDF
  สำหรับการพิมพ์ดิจิทัล
 • บรรยาย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ โดยยึดแนวคิด 6C
  ซึ่งประกอบด้วย Create Mind, Creative Design and Innovation, Creative Product and Service, Creative Marketing, Creative Communication
  และ Creative Management
 

Marketing & Sales (การตลาด และงานขาย)

โปรแกรมความคิดสร้างสรรค์ และการตลาด (CMP) ช่วยให้คุณสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนเหมาะสม 
คุณจะได้รับเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ในการพัฒนากลยุทธ์การตลาด
คุณจะได้พบกับการสนับสนุนเป้าหมายที่จะช่วยสร้างยอดขาย และเพิ่มข้อมูล
ทางธุรกิจของคุณไปสู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย:

 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบด้วย
  4P (Product, Price, Place, Promotion) และ 4C (Customer Solution, Customer Cost, Convenience, Communication)
 • Hybrid Marketing: การตลาดแบบผสมผสานระหว่างการพิมพ์ดิจิทัล
  กับระบบการพิมพ์แบบดั้งเดิม
 • Digital Marketing: การตลาดดิจิทัล ที่ต้องอาศัยสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อดิจิทัล มาช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อการประชาสัมพันธ์ การขาย และสนับสนุน
  การขาย เป็นการใช้สื่อหลากหลายผสมผสานกัน ทั้งเว็บไซต์, Email, Facebook, Twitter, Youtube, Line และอีกมากมาย

Design Service (ออกแบบงานบริการ)

ความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคไม่ได้หยุดอยู่แค่ “ประโยชน์ใช้สอย” หรือ 

“รูปลักษณ์” ของผลิตภัณฑ์เท่านั้น พวกเขายังเรียกร้องความพึงพอใจจาก
“การบริการ” ที่จะเชื่อมโยงกับความต้องการในชีวิตของพวกเขา
ด้วยเหตุนี้ การออกแบบบริการ จึงถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างยิ่ง
ในการกำหนดอนาคตของศูนย์บริการงานพิมพ์ดิจิทัล

 • SWOT: วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ
  ก่อนสร้างแนวคิดออกแบบงานบริการ
 • นำวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของความคิดสร้างสรรค์ และการตลาด มาช่วยพัฒนารูปแบบการบริการ 
 • สร้างการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยนำการตลาด
  แบบ 4P มาใช้ และเสริมด้วย 3P (People, Process, Physical Evidence) เพื่อให้งานบริการประสบผลสำหรับเร็จ ตัวอย่างงานบริการ เช่น ให้ข้อมูล
  การจัดเตรียมไฟล์ และส่งไฟล์, ข้อมูลแบบร่างการออกแบบ, การบริการส่งสินค้า, บริการคำนวณราคา เป็นต้น
 • ทดลอง และติดตามประเมินผลงการบริการ
Visitors: 15,523